ژنتیک

برای تشخیص بیماری های ژنتیکی در نوزادان باید برخی علاِئم و موارد راجع به دوره های رشد کودکان و علائم حرکتی را بدانید

برای تشخیص بیماری های ژنتیکی در نوزادان باید برخی علاِئم و موارد راجع به دوره های رشد کودکان و علائم حرکتی را بدانید

یک پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد از ابداع یک روش غلبه بر موانع اپی‌ژنتیکی شبیه‌سازی خبر داد.

یک پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد از ابداع یک روش غلبه بر موانع اپی‌ژنتیکی شبیه‌سازی خبر داد.

برخی متخصصان ژنتیک که ساکن آمریکا هستند با گرفتن آزمایشات ژنتیک در ایران به صورت غیرقانونی درآمد کسب می کنند

برخی متخصصان ژنتیک که ساکن آمریکا هستند با گرفتن آزمایشات ژنتیک در ایران به صورت غیرقانونی درآمد کسب می کنند

دانشمندان علم ژنتیک دریافتند تنها بخش کوچکی از میلیاردها دی ان ای بدن انسان کارایی داشته و بخش کوچکی از آنها کارهای مهمتری را برعهده دارند

دانشمندان علم ژنتیک دریافتند تنها بخش کوچکی از میلیاردها دی ان ای بدن انسان کارایی داشته و بخش کوچکی از آنها کارهای مهمتری را برعهده دارند