لوازم آرایش

لوازم آرایش می تواند بستر مناسبی برای انتقال انواع ترشحات دهانی یا بیماری های پوستی از فردی به فرد دیگر باشد

لوازم آرایش می تواند بستر مناسبی برای انتقال انواع ترشحات دهانی یا بیماری های پوستی از فردی به فرد دیگر باشد

مواد آرايشي و بهداشتي مثل مواد غذايي، زمان مصرف مشخصی دارند.  اگر اين مواد و وسايل در شرايط نامناسبي نگهداري شوند، زودتر از موعد فاسد و غیر قابل استفاده مي‌شوند.  بنابراين يخچال منزل، محل مناسبي براي نگهدای بعضی ازمواد آرايشي و بهداشتي می باشد..

مواد آرايشي و بهداشتي مثل مواد غذايي، زمان مصرف مشخصی دارند.  اگر اين مواد و وسايل در شرايط نامناسبي نگهداري شوند، زودتر از موعد فاسد و غیر قابل استفاده مي‌شوند.  بنابراين يخچال منزل، محل مناسبي براي نگهدای بعضی ازمواد آرايشي و بهداشتي می باشد..