سلولهای عصبی

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

اخیرا" دانشمندان دانشگاه مک‌مستر کانادا موفق شدند گلبول‌های خون را به سلول‌های عصبی مختلف تبدیل کنند.

  اخیرا" دانشمندان دانشگاه مک‌مستر کانادا موفق شدند گلبول‌های خون را به سلول‌های عصبی مختلف تبدیل کنند.