سرگیجه

اگر احساس سرگیجه می کنید و حالت هایی مثل چرخش سر ، سبکی سر ، سیاهی رفتن چشم ها ، چرخش محیط اطراف  نوعی اختلال در سیستم عصبی با گوش داخلی است

اگر احساس سرگیجه می کنید و حالت هایی مثل چرخش سر ، سبکی سر ، سیاهی رفتن چشم ها ، چرخش محیط اطراف  نوعی اختلال در سیستم عصبی با گوش داخلی است