روحی روانی

داروهای شیمیایی هرکدام می توانند عوارضی داشته باشند و ما از آن بی اطلاع باشیم ، از جمله این عوارض افسردگی و بیماریهای روان شناختی می باشد

داروهای شیمیایی هرکدام می توانند عوارضی داشته باشند و ما از آن بی اطلاع باشیم ، از جمله این عوارض افسردگی و بیماریهای روان شناختی می باشد

ایرج حریرچی روز پنجشنبه در نشست با کارکنان دانشکده علوم پزشکی و نماینده خلخال افزود: بیماریهای فشارخون ، دیابت ، بیماریهای خاص و نیز بیماری های روحی،روانی از جمله بیماریهایی هستند که وزارت بهداشت ودرمان برای کاهش آنها باید برنامه ریزی وتلاش کند.

 ایرج حریرچی روز پنجشنبه در نشست با کارکنان دانشکده علوم پزشکی و نماینده خلخال افزود: بیماریهای فشارخون ، دیابت ، بیماریهای خاص و نیز بیماری های روحی،روانی از جمله بیماریهایی هستند که وزارت بهداشت ودرمان برای کاهش آنها باید برنامه ریزی وتلاش کند.