اختلالات روانی

داروهای شیمیایی هرکدام می توانند عوارضی داشته باشند و ما از آن بی اطلاع باشیم ، از جمله این عوارض افسردگی و بیماریهای روان شناختی می باشد

داروهای شیمیایی هرکدام می توانند عوارضی داشته باشند و ما از آن بی اطلاع باشیم ، از جمله این عوارض افسردگی و بیماریهای روان شناختی می باشد

پژوهشگران دریافتند میان اختلالات روانی و شخصیت با ژنتیک افراد ارتباط وجود دارد 

پژوهشگران دریافتند میان اختلالات روانی و شخصیت با ژنتیک افراد ارتباط وجود دارد 

اگر خاطرات ترسناک در ذهن دارید که آزارتان می دهد ، دانشمندان توصیه می کنند خوردن ادویه کاری باعث پاک شدن این خاطرات و عدم ذخیره آنها در مغز می گردد

اگر خاطرات ترسناک در ذهن دارید که آزارتان می دهد ، دانشمندان توصیه می کنند خوردن ادویه کاری باعث پاک شدن این خاطرات و عدم ذخیره آنها در مغز می گردد