آسم

احتمالا با افرادی برخورد داشته اید که آلرژی دارند و مواد عطسه می کنند یا آبریزش بینی دارند حتی ممکن است شما نیز به برخی مواد آلرژی داشته باشید، اما آلرژی چیست؟<--break->

احتمالا با افرادی برخورد داشته اید که آلرژی دارند و مواد عطسه می کنند یا آبریزش بینی دارند حتی ممکن است شما نیز به برخی مواد آلرژی داشته باشید، اما آلرژی چیست؟

اگر در منزل خود فردی مبتلا به آسم و یا دارای سیستم ایمنی ضعیف دارید ، لباس ها را برای خشک کردن داخل خانه نگذارید

اگر در منزل خود فردی مبتلا به آسم و یا دارای سیستم ایمنی ضعیف دارید ، لباس ها را برای خشک کردن داخل خانه نگذارید