شماره پرونده: 
97
سن بیمار: 
94
جنسیت: 
مرد
تاریخ تشکیل پرونده: 
37