شماره پرونده: 
86
سن بیمار: 
56
جنسیت: 
مرد
تاریخ تشکیل پرونده: 
31