شماره پرونده: 
45
سن بیمار: 
80
جنسیت: 
زن
تاریخ تشکیل پرونده: 
63