شماره پرونده: 
34
سن بیمار: 
92
جنسیت: 
زن
تاریخ تشکیل پرونده: 
34