شماره پرونده: 
61
سن بیمار: 
74
جنسیت: 
زن
تاریخ تشکیل پرونده: 
86