شماره پرونده: 
57
سن بیمار: 
17
جنسیت: 
زن
تاریخ تشکیل پرونده: 
59