نکات مهم غذایی

درباره گروه های غذایی و میزان مواد غذایی مورد نیاز بدن اطلاع دارید ؟ نکاتی در رژیم غذایی و تغذیه وجود دارد که ممکن است بسیاری از ما از آن بی اطلاع باشیم

درباره گروه های غذایی و میزان مواد غذایی مورد نیاز بدن اطلاع دارید ؟ نکاتی در رژیم غذایی و تغذیه وجود دارد که ممکن است بسیاری از ما از آن بی اطلاع باشیم

کتاب حاضر در برگیرنده نکات ارزشمند در رابطه با تغذیه مناسب و همچنین اطلاعات مفیدی در خصوص هرم غذایی می باشد که می توانید دانلود نموده و از آن بهره مند شوید

دانلود کتاب

وزارت بهداشت

دیدگاه جدیدی بگذارید