دارو های تبلیغی در ماهواره ترکیبات مخدر دارد

مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از دارو های تبلیغ شده در ماهواره دارای ترکیبات مخدر است.

مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از دارو های تبلیغ شده در ماهواره دارای ترکیبات مخدر است.

عباس یاراحمدی با بیان اینکه باید بتوانیم با فعالیت های فرهنگی مردم را مجاب کنیم که تبلیغات داروهای ماهواره ای، اغواگرایانه است، گفت: نه تنها مصرف کنندگان از ترکیبات داروهای تبلیغ شده در شبکه های ماهواره ای بی خبرند بلکه نمی دانند که ترکیبات این داروها گاهی نوعی مخدر است.
او تصریح کرد: در برخی پرونده های مطروحه در سیستم قضایی که ما در حال پیگیری آنها هستیم، مشاهده می شود حتی مدیران شرکت های وارد کننده این داروها هم از ترکیبات آنها بی خبر بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: در این پیگیری ها حتی با داروهایی مواجه می شویم که داخل کشور پر شده و پس از الصاق برچسب کشورهای اروپایی روی جعبه، به فروش می رسند.
مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: فرآورده های دارویی خارج از شبکه های پخش مورد تائید این سازمان نیستند.
یاراحمدی در ادامه به تشریح توضیحاتی در خصوص قوانین فرآورده های دارویی ماهواره ای و خارج از شبکه های مجاز پرداخت و گفت: مطابق آیین نامه ساخت و ورود دارو مصوب سال 68، وارد کننده شخصیت حقیقی و یا حقوقی است که دارای شرایط و مجوز های لازم به منظور واردات دارو از وزارت بهداشت بوده یا به موجب قانون چنین مسوولیتی به عهده دارد.
وی ادامه داد: مردم می توانند با کمی توجه به بروشورهای شرکت های تولید کننده دارو، که شماره ثبت، مجوز، محتویات، موارد مصرف و البته عوارض احتمالی را، ممهور به تایید وزارت بهداشت در خود دارد با تکیه بر علم متخصصین و اطمینان خاطر آنها را مصرف کنند.
مدیرحقوقی سازمان غذا و دارو یادآور شد: پروانه ورود یا ساخت دارو ، پروانه ای است که پس از اخذ صلاحیت ساخت یا ورود دارو از کمیسیون ساخت و ورود دارو بر اساس قانون مربوط و مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مقررات ناشی از آن توسط وزارت بهداشت، صادر شده و چهار سال اعتبار دارد.
یاراحمدی افزود: این در حالی است که در هیچ کدام از تبلیغات دارویی شبکه های ماهواره ای درباره عوارض احتمالی دارو صحبتی نمی شود اتفاقا می گویند که دارو های آنان هیچ عارضه ای ندارد.
وی تاکید کرد: این رفتار، اغواگری است زیرا فرد ثالث و بیننده با خود می گوید وقتی می توانم دارویی بخرم که عارضه ندارد چرا داروی عارضه دار مصرف کنم.
منبع:ایرنادیدگاه جدیدی بگذارید