تفاوت سن بیولوژیک و سن واقعی

در برخی افراد سن بیولوژیک و سن واقعی متفاوت است که دانشمندان در پی کشف این راز به نتایج جالبی دست یافتند

در برخی افراد سن بیولوژیک و سن واقعی متفاوت است که دانشمندان در پی کشف این راز به نتایج جالبی دست یافتند

محققان دانشگاه «ادینبورگ» در انگلیس با همکاری محققان آمریکایی و استرالیایی در یک مطالعه موفق به کشف یک ساعت بیولوژیکی شدند که می تواند طول عمر فرد را مشخص کند.

محققان در این مطالعه با بررسی تغییرات شیمیایی دی.ان.ای موفق شدند سن بیولوژیکی فرد( براساس اندازه گیری تغییرات شیمیایی دی ان ای افراد) را معین کنند و با مقایسه آن با سن واقعی فرد ( براساس سال تولد) طول عمر وی را تخمین بزنند.

محققان متوجه شدند، افرادی که سن بیولوژیکی آنها بیشتر از سن واقعیشان است احتمال مرگ پیش از موعد آنها بیشتر از افرادی است که سن بیولوژیکی و سن واقعی آنها یکسان است.

پروفسور «یان دیری»از مرکز اپیدمیولوژی شناختی و سالمندی شناختی انشگاه «ادینبورگ» گفت: این مطالعه جدید شناخت ما را از طول عمر و سالمندی سالم افزایش می دهد.

در این مطالعه محققان انگلیسی با همکاری محققان آمریکایی و استرالیایی سن بیولوژیکی پنج هزار نفر را با مطالعه بر روی یک تغییر شیمیایی ایجاد شده بر روی دی.ان.ای به عنوان متیلاسیون اندازه گرفتند.

این تغییر توالی دی.ان.ای را بهم نمی زند اما نقش مهمی در رویه بیولوژیکی ایفا می کند و می تواند بر چگونگی فعال شدن و از فعالیت افتادن ژن ها تاثیر بگذارد.

محققان می گویند: این مطالعه نشان داد که میان سن بیولوژیکی فرد و مرگ های ناشی از هر علتی یک ارتباط وجود دارد

ایرنا

دیدگاه جدیدی بگذارید