تجزیه و تحلیل آزمایش خون

هر کدام از ما در طول عمر خود احتمالا بارها به آزمایشگاه های تشخیص طبی برای آزمایش خون مراجعه می کنیم ، بد نیست اطلاعات مختصری در رابطه با تجزیه نتیجه آزمایش داشته باشیم

هر کدام از ما در طول عمر خود احتمالا بارها به آزمایشگاه های تشخیص طبی برای آزمایش خون مراجعه می کنیم ، بد نیست اطلاعات مختصری در رابطه با تجزیه نتیجه آزمایش داشته باشیم

این مطلب اطلاعات مختصری در رابطه با تجزیه و تحلیل آزمایشات خون به شما خواهد آموخت و شما را با اصطلاحات این تست ها آشنا خواهد کرد 

 حروف اختصاصی در هر آزمایش:

FBS --------- قند خون ناشتا

MCHC ------ غلظت متوسط همو گلوبين

WBC ------- شمارش گلبول هاي سفيد...

RBC -------- شمارش گلبول هاي قرمز

HB --------- همو گلوبين

HC --------- هماتو كریت : درصد گلبول های قرمز در خون

HCV ------- حجم متوسط گلبول هاي قرمز

HCH ------- مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز

R.D.W ----- ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول هاي قرمز

PLT -------- شمارش پلاكت ها

PTE -------- در صد پلاكت ها

MPV ------- حجم متوسط پلاكت ها

MCH ------- وزن متوسط هموگلوبین

MCV ------- حجم متوسط هموگلوبین

M/E -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW ------ پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA --------- تجزیه کامل ادرار  PH،رنگ ،بو،توده های متراکم

TGs--------- تری گلیسیرید : چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود 

دیدگاه جدیدی بگذارید