بیشترین میزان فوت در کشور ناشی از مصرف سیگار است

 یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشان داد که مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات به تنهایی از مرگ و میر ناشی از سوء استفاده از بقیه مواد، ایدز، خودکشی، دیگر کشی و تصادفات بیشتر است.

 یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشان داد که مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات به تنهایی از مرگ و میر ناشی از سوء استفاده از بقیه مواد، ایدز، خودکشی، دیگر کشی و تصادفات بیشتر است.

 این پژوهش نیمه تجربی بر روی 55 نفر از دانشجویان پسر سیگاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد و هدف از آن سنجش تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانشجویان پسر سیگاری است که توسط مسعود لطفی عضو مرکز بهداشت شهرستان آبدانان و دانشگاه علوم پزشکی ایلام و جمعی از همکارانش انجام شده است.

یکی از الگوهای قابل استفاده در سطح فردی برای تغییر رفتار و در واقع یکی از پر استفاده ترین نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، الگوی اعتقاد بهداشتی است.

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل سوالات دموگرافیک و سوالاتی بر اساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد. همچنین روایی و پایای آن از طریق روایی محتوایی و آزمون مجدد تعیین شد و بر اساس آن پیش آزمون به عمل آمد.

در این پژوهش مداخله آموزشی از طریق سخنرانی به همراه پمفلت انجام شده است و یک ماه پس از مداخله از طریق همان پرسشنامه، پس آزمون به عمل آمد. همچنین اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری و از طریق آزمونهای کای اسکوئر، تی تست، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج نشان می دهد که 56.4 درصد از نمونه های مورد پژوهش، دارای سابقه سیگار کشیدن در سنین 16 تا 25 سالگی بودند. همچنین میانگین نمره اجزای الگوی اعتقاد بهداشتی شامل شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده و راهنما برای عمل بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل افزایش معناداری داشت ولی میانگین نمره حساسیت درک شده تفاوت معنی داری پیدا نکرد.

نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر مداخله آموزشی بر اساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی در دانشجویان پسر سیگاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است.

خلاصه این پژوهش در کتاب خلاصه مقالات بیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به چاپ رسیده است.

منبع:ایسنا

 

دیدگاه جدیدی بگذارید