افراد دیابتی این رژیم کربوهیدرات را رعایت کنند

برای افراد دیابتی لازم است تا در رژیم غذایی خود میزان کربوهیدرات را کنترل کرده و در مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات بالا دقت کنند

برای افراد دیابتی لازم است تا در رژیم غذایی خود میزان کربوهیدرات را کنترل کرده و در مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات بالا دقت کنند

برای افراد دیابتی لازم است تا در رژیم غذایی خود میزان کربوهیدرات را کنترل کرده و در مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات بالا دقت کنند

وزارت بهداشت

دیدگاه جدیدی بگذارید