یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد خواستگاه بیماری نشانگان تنفسی خاورمیانه در بدن شتر است

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد خواستگاه بیماری نشانگان تنفسی خاورمیانه در بدن شتر است 

ساخت نانوجاذب رنگ های مضر در آب از کاه گندم

محققان ایرانی موفق شدند با استفاده از کاه گندم نانو جاذبی بسازند که میتواند ترکیبات رنگی مضر را از آب جدا کند 

اگر برای خرید لباس به فروشگاه رفتید و از ویترین مغازه لباسی توجه شما را به خود جلب نمود توجه داشته باشید که منبع آلودگی قارچ و میکروب جلوی چشمانتان قرار دارد

اگر برای خرید لباس به فروشگاه رفتید و از ویترین مغازه لباسی توجه شما را به خود جلب نمود توجه داشته باشید که منبع آلودگی قارچ و میکروب جلوی چشمانتان قرار دارد 

امروزه تلفن های همراه به عضوی از بدن ما تبدیل شده اند ، در بیمارستان ها نیز گوشی های موبایل می تواند منبع انتقال بسیاری باکتری ها و ویروس ها به بیماران باشد

امروزه تلفن های همراه به عضوی از بدن ما تبدیل شده اند ، در بیمارستان ها نیز گوشی های موبایل می تواند منبع انتقال بسیاری باکتری ها و ویروس ها به بیماران باشد 

اگر مشکل نفخ شکم دارید و برای برطرف ساختن این مشکل به دنبال راه حل می گردید حتما این مقاله را بخوانید

اگر مشکل نفخ شکم دارید و برای برطرف ساختن این مشکل به دنبال راه حل می گردید حتما این مقاله را بخوانید

رصد شهرپزشک